TEL: 03 866 26 73

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden beheersen het gebruik van de website www.vanbredavastgoed.be, hierna “de Website”.

De Website is eigendom van BV Van Breda Vastgoed, met zetel te 2240 Zandhoven, Dr. August Sniedersstraat 1a, met ondernemingsnummer 0748.410.230.

Het bezoek aan en gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. 

BV Van Breda Vastgoed behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn na publicatie ervan op de Website.

Aan de inhoud van de Website kunnen geen rechten worden ontleend.

Doel van de Website

Deze Website heeft tot doel om zijn gebruikers zo goed mogelijk te informeren over alle te koop of te huur gestelde panden die BV Van Breda Vastgoed in portefeuille heeft, over elk pand afzonderlijk via gedetailleerde informatie, en over de dienstverlening van BV Van Breda Vastgoed, zoals advies en begeleiding bij aan- en verkoop, verhuur of beheer van gebouwen.

Gebruik van de website

Ieder gebruik van de Website is onderworpen aan volgende beperkingen/verboden.

Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BV Van Breda Vastgoed, is het verboden om:

 • gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook;
 • ‘metatags’ te gebruiken;
 • de Website te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails;
 • data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Website;
 • te ‘framen’ en/of ‘framing technieken’ te gebruiken op de Website;
 • de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, (door) te verkopen, of te exploiteren;
 • spam te uploaden of te posten;
 • wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen;
 • de Website te wijzigen, aan te passen of te hacken;
 • te doen uitschijnen dat de website van een derde geassocieerd is met de Website;
 • de Website te gebruiken voor een onwettig of ongeoorloofd doel;
 • de Website te gebruiken met miskenning van de toepasselijke regelgeving;
 • de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Een website van een derde mag een ‘hyperlink’ bevatten naar de homepage van de Website. Daarentegen is voor het gebruik van een ‘deeplink’ naar specifieke inhoud op de Website de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BV Van Breda Vastgoed vereist.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar websites van derden bevatten. BV Van Breda Vastgoed heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites. Zij kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van die websites, voor de juistheid van de inhoud ervan, voor de betrouwbaarheid ervan, enz. De vermelding van die link op de Website is louter van informatieve aard.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

De Website wordt zorgvuldig beheerd en regelmatig aangepast. BV Van Breda Vastgoed streeft naar optimale betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de inhoud van haar Website. Zo wordt getracht om na verkoop of verhuur van een pand dit zo snel mogelijk als ‘verkocht’ of ‘verhuurd’ op de Website te vermelden of dit pand offline te halen. Daarnaast tracht BV Van Breda Vastgoed de nadere specificaties van het vastgoedaanbod zo nauwkeurig mogelijk te vermelden.

Niettemin kan het zijn dat een pand als ‘beschikbaar’ wordt vermeld, hoewel het in werkelijkheid niet langer beschikbaar is. Zo ook is het mogelijk dat bepaalde specificaties na verloop van tijd wijzigen of achterhaald zijn (bv. stedenbouwkundige info, hangende procedures, enz.) of onjuist blijken te zijn.

De gebruiker van de Website dient daarom steeds contact op te nemen met BV Van Breda Vastgoed om de juistheid en actualiteit van de inhoud van de Website te verifiëren, vooraleer een beslissing te nemen (bv. aanbod tot aankoop). De informatie op de Website is louter indicatief/informatief en van voorlopige aard.

BV Van Breda Vastgoed geeft geen garanties over de volledigheid, juistheid of het al dan niet actueel karakter ervan. Zij draagt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Vermelde prijzen

De prijzen vermeld op de Website zijn in Euro en exclusief kosten, belastingen, toeslagen, rechten, enz. (zoals aktekosten, registratierechten, BTW, onroerende voorheffing, enz.).

De vermelde prijzen op de Website (verkoopprijzen, verhuurprijzen, prijzen van andere dienstverlening zoals het optreden als syndicus, enz.) zijn steeds indicatief/informatief en onder voorbehoud van materiële vergissing.

De vermelde verkoop- of huurprijzen zijn louter een uitnodiging tot onderhandeling. Zij vormen geenszins een aanbod (in de juridische zin van het woord) dat bij aanvaarding automatisch tot een bindende overeenkomst zou leiden. Elk bod – zelfs van een bedrag gelijk aan of hoger dan de vraagprijs – dient steeds uitdrukkelijk én schriftelijk door de eigenaar aanvaard te worden. Het bieden van de vraagprijs (of meer) op zich leidt dus niet tot een overeenkomst.

Via de Website kan geen contract worden gesloten of een bestelling worden geplaatst.

Beschikbaarheid van de Website

BV Van Breda Vastgoed tracht haar Website 24/7 beschikbaar te houden. Zij kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden indien haar Website, om welke reden ook, toch niet beschikbaar is. Zij kan steeds en zonder verwittiging de toegang tot de Website afsluiten – geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, voor specifieke gebruiker(s) of voor iedereen – indien dat om welke reden ook aangewezen of noodzakelijk is (bv. onderhoud, misbruik van de Website door derden, …).

Adviesverlening en informatieverstrekking

BV Van Breda Vastgoed wijst er de gebruikers van haar Website op dat het noodzakelijk is om nooit louter verder te gaan op de informatie op de Website, maar zich ook bij BV Van Breda Vastgoed zelf te informeren, alsook bij andere professionelen, vooraleer een beslissing te maken of een handeling te stellen die voortbouwt op de inhoud van de website (bv. het uitbrengen van een bod). Met ‘andere professionelen’ worden bedoeld een notaris, een kredietgever, een architect, een aannemer, dienst stedenbouw of ruimtelijke ordening, een boekhouder, enz.

Beperking van aansprakelijkheid

BV Van Breda Vastgoed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook (zoals, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, materiële of immateriële schade, gevolgschade, winstderving, enz.) omtrent het gebruik van de Website in de meest ruime zin. 

Het gaat bijvoorbeeld om schade die voortvloeit uit:

 • de inhoud van / informatie op de Website;
 • onbeschikbaarheid of storingen of onderbrekingen op de Website;
 • criminele handelingen van derden met betrekking tot de Website, zoals, maar niet beperkt tot, virussen, hacking, phishing, en frauduleuze vervalsing van de inhoud.

Het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV)

De vastgoedmakelaars van BV Van Breda Vastgoed zijn erkend door het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) met zetel te 1000 Brussel, Luxemburgstraat 16B, met ondernemingsnummer 0267.300.821, tel 02/505.38.50, info@biv.be, www.biv.be. Hun BIV-nummers zijn zowel op de Website als op www.biv.be terug te vinden. Zij zijn allen onderworpen aan de BIV-Plichtenleer.

Intellectuele eigendom betreffende de Website

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren BV Van Breda Vastgoed of derden toe.

Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze Website of deze gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan het Belgische recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be